Nieuwe leden:

Aansluiten bij de club kan, mits het kind voldoende watergewend is en de minimumleeftijd van 5 jaar bereikt heeft, op om het even welk tijdstip van het jaar.

Na de melding bij een bestuurslid of trainer, kan vrijblijvend aan twee trainingen deelgenomen worden. 
Tijdens de derde training wordt het kind definitief aangesloten, mits vereffenen van de ledenbijdrage. 

Deze bijdrage wordt jaarlijks bepaald en omvat zowel het lidgeld, de verzekeringspremie als de zwemgelden voor de bijgewoonde trainingen. 

Bij aansluiting wordt een huishoudelijk reglement afgegeven dat bedoeld is om de goede orde en de sfeer in de club te verzekeren.

Wegens overbezetting kan er een ledenstop worden ingelast gedurende het jaar.  Als deze van toepassing is dan werken wij met een wachtlijst. U kunt uw zwemmertje dan op deze lijst zetten en zodra er plaatsen vrij komen wordt u gecontacteerd. Als er een ledenstop wordt toegepast dan wordt dit meegedeeld via de website.


Ledenbijdrage:

Inschrijvingen vanaf 01/01 tot 31/12                    €120,00

Inschrijvingen vanaf 01/09 tot 31/12                    €60,00

Inschrijvingen vanaf 01/11 tot 31/12                    €10,00

Via overschrijving op bankrekening VZN: 
     *BE77 7340 3967 6342 !Nieuw Nummer!
     *met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres en                                        rijkregisternummer van de zwemmer.


Herinschrijvingen:

De lidgelden worden jaarlijks hernieuwd in de loop van de maand januari.  Deze moeten betaald zijn ten laatste op 31 januari.

Om verzekeringsreden kunnen aan leden, die zich niet tijdig herinschrijven, de toegang tot de training geweigerd worden.

Zwemmers die besluiten deel te nemen aan competitie dienen, bij aanvang, éénmalig een medisch attest af te geven.

Voordeelpas met code
50% korting op vrijetijdsactiviteiten
- sport- en zwemkampen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;

- sport- en zwemcursussen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;

- activiteiten ingericht door de jeugddienst, sportdienst en zwembad waarvoor het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Voordeelpas van toepassing is;

- aankoop sportpas;

- lidmaatschap erkende jeugd- en sportverenigingen in Nieuwpoort;

- jeugd- en sportkampen ingericht door erkende Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen
aankoop uniform erkende Nieuwpoortse jeugdvereniging of sportmateriaal erkende Nieuwpoortse sportvereniging.
 Activiteiten ingericht door erkende Nieuwpoortse sport- en jeugdverenigingen:

- lidmaatschap

- kampen

- uniformen voor jeugdverenigingen
​​​​​​​
- sportmateriaal voor sportverenigingen


Inkomensvoorwaarden:. Om in aanmerking te komen voor de korting van 50 % op vrijetijdsactiviteiten en voor het recht op de aankoop van 10 onderwijscheques dient men te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:- Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend.
- Gezinnen die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan, kunnen na schriftelijk advies van de budgetbeheerder of schuldbemiddelaar in aanmerking komen om gebruik te maken van de extra kortingen met de Voordeelpas.
De aanvraag dient vergezeld te zijn van het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting of indien van toepassing een attest van de schuldbemiddelaar of budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.

image-275597-Schermafbeelding_2018-11-07_om_23.20.08.png
image-275604-Schermafbeelding_2018-11-07_om_23.51.49.png